ประกาศยุติโครงการฯ

ตามที่โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund) ได้มีประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๒ – ๓๐ พ.ย.๖๒ นั้น

เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีความล่าช้ากว่ากำหนดไปมาก และวิธีกระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความแตกต่างไป จึงกราบขออภัยที่ต้องยุติการดำเนินการไปก่อน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

          ทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund)

 

©2019 by TMTEFund. All rights reserved