©2019 by TMTEFund. All rights reserved

ทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์
(Thailand MED TECH Excellence Fund)

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 พ.ย. 62

 

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund) เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 7 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และผลิตนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย การสนับสนุนของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาและรับรองมาตรฐาน การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ การสนับสนุนทางการตลาด ฯลฯ โดยนอกจากหน่วยงานสนับสนุนทุน (Funding) ยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีกลไกอื่นๆ (Non-Funding) ซึ่งจะช่วยประสานเชื่อมต่อในกระบวนการพัฒนางานวิจัยจนกระทั้งผลิตออกสู่ตลาด อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center หรือ NCRC) กลุ่มผู้ซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฯลฯ โครงการนี้จึงถือเป็นการบูรณาการรวมหน่วยงานต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างครบวงจรนับตั้งแต่การพัฒนางานวิจัยจนถึงการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

 

รายละเอียดการสนับสนุน

 
Medcal Funds_edited_edited.jpg

กรอบการสนับสนุน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมทางการแพทย์  ครอบคลุมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น

 1. นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ

 2. นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ

 3. เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ

 4. โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3 - 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รูปแบบการสนับสนุน

รูปแบบการสนับสนุนของ TMTE Fund ครอบคลุมแบบครบวงจรตั้งแต่งานวิจัยจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยแบ่งการสนับสนุนในลักษณะ "บันได้ 3 ขั้น" ดังนี้

 1. บันไดขั้น 1: การปรับปรุงต้นแบบ 

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทำ market validation วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

  • ทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ

 2. บันไดขั้น 2: การทดสอบต้นแบบ 

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทดสอบต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Product testing , Pre-Clinical , Clinical Trials และ Manufactural Standard

 3. บันไดขั้น 3: พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด

  • ทุนสนับสนุนเพื่อทดสอบตลาด ค่าที่ปรึกษาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

  • ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 0.8 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

Trainning (2).png
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% หรือ นักวิจัย (ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้) หรือ เป็นนักวิจัยที่จับคู่กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% (ต้องมีการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือมีความร่วมมืออื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย

 2. ทุนจดทะเบียนร่วมไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมูลค่าบริษัทไม่เกิน 200 ล้านบาท

 

เกณฑ์พิจารณา

พิจารณาคัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

shutterstock_63128581_edited.jpg
 

กำหนดการโครงการ

15 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ม.ค. 63

ประกาศผลรอบแรก

 ก.พ. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบเข้ารับการอบรมและนำเสนอ (Pitching)

 

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

 มี.ค. 63

ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย

เม.ย. 63

ประกาศผลและทำสัญญารับทุน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 

สมัครรับทุน / เข้าร่วมโครงการ

(หมดเขตรับสมัคร 30 พ.ย. 62)

แบบฟอร์ม Concept Paper

ส่ง Concept Paper