รูปแบบการสนับสนุน

เป็นทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant/Fund) ดังนี้
๑) เพื่อทำ market validation วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท (ไม่เกิน ๙๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
๒) เพื่อปรับปรุงต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน ๘๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๓) เพื่อทดสอบต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน ๘๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Product testing , Pre-Clinical , Clinical Trials และ Manufactural Standard
๔) เพื่อทดสอบตลาด ค่าที่ปรึกษาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท (ไม่เกิน ๙๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
๕) เพื่อพัฒนาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน ๐.๘ ล้านบาท (ไม่เกิน ๗๕% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
๖) ข้อเสนอโครงการจะต้องมีแผนงานครอบคลุมขั้นตอนข้างต้น (ข้อที่ ๑ – ๕) แต่วงเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแหล่งทุนในแต่ละขั้นตอน
๗) หมวดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายสนับสนุน ขึ้นกับประเภทของกิจกรรมในการสนับสนุน และเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน

คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ

๑) ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๕๑% หรือ นักวิจัย (ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้) หรือ

เป็นนักวิจัยที่จับคู่กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๕๑% (ต้องมีการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือมีความร่วมมืออื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย

๒) ทุนจดทะเบียนร่วมไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท หรือมูลค่าบริษัทไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท
พิจารณาคัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น