Thailand MED TECH Excellence Fund
Project details
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund เชิญชวนนักวิจัย นิติบุคคล ภาครัฐและภาคเอกชน ยื่นข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เกิดจาก Medical Technology ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ หรือบริการนวัตกรรมทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น

- นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ
- นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ
- เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ
- โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3 - 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติร่วมกันในการดำเนินการโครงการทุนบูรณาการฯ ปีที่ ๒ โดยเพิ่มความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์และสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels : TRL) ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (Commercial Production) โดยร่วมมือกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสนับสนุนเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประกอบกับในการประชุมหารือหน่วยให้ทุนวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

PROJECT CharacteristicS
ลักษณะของโครงการ

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เกิดจาก Medical Technology ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น
๑) นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ
๒) นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ
๓) เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ
๔) โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน ๓ - ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Gender Reassignment Surgery
Gender reassignment surgery Gender affirmation surgery refers to procedures that help people transition to their self-identified gender.

ทำฟัน เชียงใหม่

ทำฟัน เชียงใหม่ อุดฟัน ฟันคุด ขูดหินปูน ฟอกฟัน วีเนียร์ บริการเป็นกันเอง ราคานักศึกษา ปรึกษาและวางแผนฟรี. เอ็นสไมล์ เจ็ดยอด เชียงใหม่ คลินิคทันตกรรมเฉพาะทางแบบครบวงจร ทำฟัน จัดฟันปรับรูปหน้า

แก้จมูก

แก้จมูก ทำจมูกเทคนิคปรับโครงสร้าง “Nose Reconstruction” คืออะไร? เทคนิค Nose Reconstruction คือ การแก้จมูกแบบปรับโครงสร้างจมูกใหม่ ซึ่งเป็นการเสริมจมูกไม่ใช้ซิลิโคน

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมที่ไหนดี ปลูกผมถาวร ทางออกของคน “หัวล้าน”. ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ การรักษาอาการศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้นและแพร่หลายมากในปัจจุบัน หนึ่งในวิธี

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไร. คือแผนกที่คอยดูแลและให้การรักษาด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้ร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอีกครั้ง
OUR ARTICLES
เงื่อนไขการสนับสนุน

ข้อเสนอโครงการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) โจทย์/หัวข้อวิจัยต้องเป็นความต้องการของผู้ใช้ (Demand pull) โดยมีเป้าหมายการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ และมีแผนธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจน
๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องผ่านการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of concept) มาก่อน
๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะพัฒนามีศักยภาพ มีโอกาสขยายผล รวมถึงสร้างผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างและมีมูลค่าสูง
๔) องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะพัฒนามีความเป็นไปได้ โอกาสสำเร็จในการพัฒนา รวมถึงการออกสู่ตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ขนาดและการเติบโตของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ/ผู้ใช้ในโครงการวิจัย เป็นต้น

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant/Fund) ดังนี้
๑) เพื่อทำ market validation วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท (ไม่เกิน ๙๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
๒) เพื่อปรับปรุงต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน ๘๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๓) เพื่อทดสอบต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน ๘๐% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Product testing , Pre-Clinical , Clinical Trials และ Manufactural Standard

คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ

๑) ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๕๑% หรือ นักวิจัย (ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้) หรือ
๒) ทุนจดทะเบียนร่วมไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท หรือมูลค่าบริษัทไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท

พิจารณาคัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น
ผู้เสนอขอโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.tmtefund.org
http://www.mua.go.th
https://www.tmtefund.org
https://www.facebook.com/TMTEFund