โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
ต้องเป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เกิดจาก Medical Technology

ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น
๑) นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ
๒) นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ
๓) เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ
๔) โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน ๓ - ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑) โจทย์/หัวข้อวิจัยต้องเป็นความต้องการของผู้ใช้ (Demand pull) โดยมีเป้าหมายการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ และมีแผนธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจน
๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องผ่านการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of concept) มาก่อน
๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะพัฒนามีศักยภาพ มีโอกาสขยายผล รวมถึงสร้างผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างและมีมูลค่าสูง
๔) องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะพัฒนามีความเป็นไปได้ โอกาสสำเร็จในการพัฒนา รวมถึงการออกสู่ตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ขนาดและการเติบโตของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ/ผู้ใช้ในโครงการวิจัย เป็นต้น
๕) ผลงานที่ขอรับทุนมีแนวทางในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และสามารถเจรจาในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน

ทั้งนี้ กลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน

โดยนอกจากหน่วยงานสนับสนุนทุน (Funding) ยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีกลไกอื่นๆ (Non-Funding) ซึ่งจะช่วยประสานเชื่อมต่อในกระบวนการพัฒนางานวิจัยจนกระทั้งผลิตออกสู่ตลาด อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center หรือ NCRC) กลุ่มผู้ซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฯลฯ โครงการนี้จึงถือเป็นการบูรณาการรวมหน่วยงานต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างครบวงจรนับตั้งแต่การพัฒนางานวิจัยจนถึงการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี